بسم الله الرحمن الرحیم

مردم را باید رفته رفته از سنت ها و ویژگیها و خصوصیت هایی که با آنها معنی می شوند و هویت پیدا می کنند و ارتباط تاریخی با گذشته خویش برقرار می سازند جدا کرد. باید این ویژگی های ملی مثل لباس، کلاه ،… و این سنت های اجتماعی را از بین برد و با از بین بردن آنها ارتباط تاریخی و فرهنگی آنان را با نسل گذشته قطع کرد… بموازات دور شدن از هویت اصیل و تاریخی و مذهبی است که به هویت کاذب جدید یعنی تجدد و غرب زدگی رو خواهند آورد. درست تر گفته باشیم، گریز از هویت اسلامی، به پیشباز استعمار رفتن و به آغوش آرامش قبرستانی استعمار غرب، پناه بردن است و از پستان فرهنگ غرب تغذیه کردن و شیر تجدد نوشیدن است. هنگامی چنین شیری به کام کسی ریخته شود، مسلما با تمام وجود فریاد بر خواهد کشید که” اگر می خواهیم متمدن شویم و اگر می خواهیم متجدد شویم باید از فرق سر تا نوک پا غربی گردیم” …اسلام زدایی در منطقه، همواره استراتژی استعمار بوده است و همزمان در سه کشور ترکیه، افغانستان و ایران به مرحله اجرا درآمد. آتاتورک با خشونتی بی حد و اندازه با فرهنگ اسلامی سرزمینش در می افتد…امان الله خان، پادشاه افغانستان، عکس برگردان رضا شاه، مجری این طرح های استعماری می شود و رضاشاه به سخن می آید که “خوشم نمی آید اینقدر از فرنگ تعریف کنن، باید ایران را چون فرنگ ساخت- ۱۳۰۷”

منبع:

واحد، سینا، قیام گوهرشاد، وزارت ارشاد اسلامی(اداره کل تبلیغات و انتشارات)، تهران، ۱۳۶۱