بسم الله الرحمن الرحیم

رضاشاه پس از دعوت آتاتورک در خرداد ۱۳۱۳ به ترکیه مسافرت نمود و در ۱۶ خرداد همین سال مورد استقبال رسمی کمال پاشا ملقب به آتاتورک قرار گرفت. یکی از اهداف این سفر مذاکرات سیاسی بود!…برگزاری مراسم و مهمانی افتخاری یکی از برنامه های این سفر بود که در یکی از این مهمانی ها آتاتورک در حضور شاه با زنی رقصید. رضا شاه بعد از یک ماه و هشت روز از مرز ترکیه وارد ایران شد و در بازگشت در مورد این سفر گفت: ما رفته بودیم با یک مرد بزرگ ملاقات کنیم، ما باید ملت خودمان را به همان درجات برسانیم که او ملت خود را رسانیده است!

منبع:

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، امیر کبیر، تهران