بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله قمی مرجعی متعهد و مقید به امورات شرعی بود که حوادث آغازین ۱۳۱۴ باعث گردید تا این مرجع وارد قضایا شود. صدور دستور تغییر کلاه، اخبار قضایای مدرسه شاهپور شیراز، مراسم جشن میدان جلالیه که در این میدان نیز مراسمی برگزار شد و تعدادی از بانوان بدون پوشش اسلامی و مناسب حاضر شده و فردای آن روز تصاویر آن در جراید منتشر شده و مورد اعتراض عده ای از مردم قرار گرفت و دستگیری برخی از روحانیون، آیت الله قمی را نگران کرد…که مبادا هجمه ها به مبانی دینی جامعه شدت پیدا کند.

در یکی از جلسات مخفی علما و مدرسین درجه اول و متعهد حوزه علمیه مشهد، پیشنهاد می شود که آیت الله حاج حسین قمی به تهران برود و مستقیما با رضاشاه وارد مذاکره شود. حاج آقا حسین قمی با این پیشنهاد موافقت می نماید و قبل از حرکت بسوی تهران، تلگرافی برای شاه می زند. حاج آقا حسین، قبل از عزیمت به روحانیون و واعظین مسئول مشهد می گوید که من می روم تا با این شاه صحبت بکنم شاید که او را از تصمیمش منصرف گردانم و شما باید مردم را آگاه کنید و هشیار نمایید که چه توطئه عظیمی در کار است.

 

منابع:

قاسم پور ، داود ، قیام مسجد گوهرشاد به روایت اسناد ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران ، ۱۳۸۶
واحد، سینا، قیام گوهرشاد، وزارت ارشاد اسلامی(اداره کل تبلیغات و انتشارات)، تهران، ۱۳۶۱